PRZEJDŹ DO / SWITCH TO: FRIENLDYFOODSHOP.COM

(0)Produktów

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin karty podarunkowej

1. Wydawca Karty - Friendly Food & Healthy  Life Monika Hrab, Słowiańska 55, 64-100 Leszno,  NIP 697-110-08-59

2. Sklep – Friendly Food & Healthy  Life Monika Hrab, Słowiańska 55, 64-100 Leszno 


3. Karta podarunkowa – papierowy bon towarowy Wydawcy ,którego wartość jest równa wartości nominalnej na nim ,uprawniający Użytkownika do jego realizacji i dokonania zakupu o określonej wysokości w Sklepie Wydawcy,


4. Nabywca - osoba, która w Sklepie otrzymuje od Wydawcy Kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych,


5. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej,


6. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Friendly Food

 

1. Wydawca umożliwia dokonywanie zakupów Towarów w Sklepie za pomocą Kart Podarunkowych. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania jej przy realizacji zakupów przez Użytkowników w Sklepie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie 
w punkcie 2.

2. Nabywca przekazuje Wydawcy środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej.

3. Pracownik Sklepu na każdej wydanej Karcie Podarunkowej umieszcza kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym wydanym przez Nabywcę Wydawcy.

4. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony po jej wydaniu przez Sklep do realizacji transakcji nabycia dowolnego Towaru za pośrednictwem Karty Podarunkowej w Sklepie w okresie ważności Karty podarunkowej do wysokości wartości nabytej Karty podarunkowej.

5. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę Wydawcy zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w chwili wydania Nabywcy Karty podarunkowej.

6. Karta podarunkowa w żadnym przypadku nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.


7. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela, w przypadku więc realizacji transakcji za pośrednictwem Karty podarunkowej w sytuacji, kiedy Użytkownik wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawniony, a Wydawca nie będzie miał informacji o tej okoliczności,  transakcja taka będzie ważna.

8. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu lub zniszczenia Karty Podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.

9. Karta Podarunkowa jest ważna zgodnie z informacją zawartą na Karcie Podarunkowej od momentu jej wydania.Po upływie tego okresu Karta podarunkowa traci ważność, a Nabywca lub Użytkownik nie mają prawa do zwrotu środków pieniężnych przekazanych przez Nabywcę Wydawcy zgodnie z punktem 2 powyżej.

10.Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie ważne i nieuszkodzone Karty podarunkowe wydane przez Wydawcę.

11.W sytuacji, kiedy Nabywca lub Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę podarunkową na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna Wydawcy za Towary w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej.

12.W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż kwota zapisana na Karcie Podarunkowej Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą lub może wykorzystać inna Kartę Podarunkową wydaną przez wyżej wymienionego Wydawcę w wyżej wymienionym Sklepie.

13.Przy realizacji Karty podarunkowej podczas zakupu Towarów, Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (różnicy) w gotówce lub kartą płatniczą gdy wartość nabywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna. Karta podarunkowa jednak może być realizowana częściowo, a w przypadku wskazanym w zdaniu wcześniejszym Wydawca zobowiązuje się do natychmiastowego wydania nowej Karty Podarunkowej w kwocie powstałej różnicy.

 

Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.   

Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej.

Darmowa dostawa od 200 zł
^